Suupohjan elinvoiman johtaminen -hanke

Hankkeen kohteena on Suupohjan kuntien elinvoimaisuus sekä toiminnan ja toimintakulttuurin kehittäminen toimintaympäristön muutosten ja sisäisten toimintaedellytysten edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa uudenlaista johtamista, vallitsevat rajapinnat ylittävää sisäistä yhteistyötä sekä verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa sekä uudenlaisten työkäytäntöjen omaksumista. Toimintakulttuurin kehittämisen keskiössä on kunnan roolin muutos palvelujen järjestäjästä palvelujen integraattoriksi. Tämä tarkoittaa käytännössä aktiivista verkostomaista toimintaa, kaikkien osapuolien kanssa tehtävää toiminnan innovatiivista yhteiskehittämistä, kehitystyötä eteenpäin vievien kokeilujen tekemistä ja uusien toimintamallien vakiinnuttamista.

Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään luomaan ja syventämään kuntien välistä alueellista luottamusta riippumatta siitä kenen ”hyväksi” toimenpiteet kohdistuvat. Pyritään siihen, että seudulla on yhteinen ääni seutukunnan ulkopuolelle edunvalvonnassa. Tällä parannetaan seudun vaikuttavuutta. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään siihen, että päästään sektorit (esim tekniset palvelut) ylittävään toimintaan.

SEK on nimetty koordinoimaan seudullista yhteistyötä mm. seudullisen johtoryhmän kautta, johon kuuluu kunnanjohtajien lisäksi kuntien puheenjohtajisto sekä merkittävien seudullisten kuntayhtymien johtajat. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat pääasiallisesti eri organisaatioiden johtotehtävissä olevat, luottamushenkilöt sekä eri toimintojen asiantuntijat. Lisäksi eri toimenpiteissä on mukana yrityselämän edustajia.

Suupohjan seutustrategiassa on määritelty, että seudullisen yhteistyön ja sen johtamisen tavoitetila on: dynaaminen, koordinoitu, sitoutunut ja ennakoiva. (Suupohjan seutustrategian ovat hyväksyneet Suupohjan neljän kunnan valtuustot 2016 Kauhajoella, Teuvalla, Isojoella ja Karijoella.) Jotta tämä tavoite saavutetaan mahdollisimman hyvin, tarvitaan toimintatapojen kehittämiseen ja uusien avausten tekemiseen ulkopuolista sparrausta, joka auttaa näkemään laajemman kokonaisuuden sekä auttaa kytkemään kehitystyön valtakunnan tason julkisen sektorin muutokseen ja globaaliin kehitykseen. Tähän sparraukseen kilpailutetaan asiantuntija, jonka kanssa lähdetään viemään seutustrategiaa käytäntöön. Hankkeen tuloksena löytyy malli seutukunnallisesta johtamisjärjestelmästä kaikkien Suomen seutukuntien käyttöön.

Tulevaisuuden kunnan tehtävissä tulee entisestään korostumaan elinvoimaisuus ja elinkeinopolitiikka. Jotta elinvoiman kehitystä voidaan ohjata ja seurata, tarvitaan elinvoimamittaristo. Yksiselitteistä elinvoimamittaristoa ei ole vielä olemassa kunnille. Tässä hankkeessa kehitetään tällainen mittaristo ja sitä luodessa huomioidaan sen skaalautuminen seudulliselle tasolle. Mittariston luominen tehdään yhteistyössä kilpailutettavan asiantuntijayrityksen kanssa. Elinvoimamittariston luominen toimii esimerkkinä hyvästä käytännöstä hyödynnettäväksi muihinkin kuntiin koko Suomessa. Hankkeen aikana selvitetään kanavat, joilla elinvoimamittaristo saadaan kaikkien sen käytöstä kiinnostuneiden kuntien käyttöön.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu tukee erillisellä hankkeella tätä projektia. He tekevät toimintatutkimusta, jonka perusteella kunnat saavat arvokasta tietoa oman toimintakulttuurin muutokseen.

MUKI –hankkeen ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyötä on kuvattu tarkemmin erillisessä hankehakemuksessa; Kunta verkostotoimijana: strategisen muutoksen johtaminen.
Yhteistyö etenee MUKI –hankkeen prosessin mukaisesti.
Yhteistyö koostuu seuraavista vaiheista:
• yliopiston tutkijoiden ja kehittämistyön toteuttajien kanssa tehdään nykytilankartoitus ja etsitään konkreettiset kehittämiskohteet kunnittain.
• yliopiston tutkijat havainnoivat kehittämistyötä ja antavat palautetta kunnille ja kehittämiskonsulteille prosessin etenemisestä ja tuottavat näkökulmia ja ajatuksia työn tueksi reflektiotyöpajoissa.
• vertaisoppimista yliopiston tutkijat tukevat erikseen järjestettävissä työpajoissa.
• kehittämisprosessin tuloksia levitetään työpajoissa joihin kutsutaan myös Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien ja muiden keskeisten kuntien uudistamista edistävien tahojen ja mahdollisesti muiden kuntien edustaja.
• yliopiston tutkijoiden johdolla arvioidaan hankkeen loppuvaiheessa palautekeskusteluin ja arviointityöpajassa kehittämistyön tuloksia, vaikuttavuutta, syntyneitä toimintamalleja sekä tuotosten soveltuvuutta uudistuvien kuntien tarpeisiin.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat seuraavat:
1. Seudullisen yhteistyön johtamisen kehittäminen
SEK yhdessä alihankintana hankitun asiantuntijan kanssa luo Suupohjan seutustrategian pohjalta toimenpide-esityksen seudullisen yhteistyön johtamisen kehittämiseksi seutustrategiassa esitetyn mukaiseksi. Toimenpide-esitystä kehitetään yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa asiantuntijan vetämissä työpajoissa. Työpajoihin osallistuvat kuntien edustajat, SEK:n , Suupohjan ammatti-instituutin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän edustajat, yrityselämän vaikuttavat ja muut kehittäjät. Laajoja työpajoja pidetään puolivuosittain. Lisäksi teema otetaan säännöllisesti agendalle kuntajohtajien kuukausittaisissa tapaamisissa sekä joka toinen kuukausi koontuvan seudullisen johtoryhmän tapaamisissa.

2. Seudullisen yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen eri toiminnan tasoilla
SEK yhdessä alueen kuntien, muiden toimijoiden ja hank-keen asiantuntijan kanssa etsivät toiminnan tasoja, jossa seudullinen tai laajempi yhteistyö voitaisiin käynnistää tai sitä voisi kehittää. Hankkeella autetaan löytämään näitä kehityskohteita sekä annetaan välineitä kehitystyön käynnistämiseen ja johtamiseen. Ennakkoon tunnistettuja kehittämiskohteita ovat mm. ammatillisen koulutuksen ja elinkeinotoiminnan yhteistyön ja johtamisen kehittäminen yli organisaatio- ja sektorirajojen.

3. Elinvoimamittariston luominen
Hankkeella luodaan Suupohjaan elinvoimamittaristo, mikä auttaa SEK:ä ja alueen kuntia elinvoiman kehittämisen ohjauksessa ja seurannassa. Mittaristoa voidaan monistaa käytettäväksi muilla seutukunnilla.

Hankkeen kesto on 1.1.2017-31.12.2018.
Kustannusarvio on 100.000,00 euroa ja hanketta rahoittaa TEKES.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Olli Forstén, p. 040 708 5515

 

 

TWITTER

Seuraa meitä