Maatalousyrittäjälle

Otathan huomioon varatessasi vuosiloman

 • Maatalouslomittajien työlistat täyttyvät noin 2 - 3 kk etukäteen. Olethan ajoissa asialla, kun haluat lomaa juuri tiettynä aikana.
 • Varatessasi lomamatkan lähelle, kauas tai oikein kauas, niin olethan saman tien yhteydessä lomatoimistoon.
 • Helpoin tapa on toimia lomitusnetin kautta. Ratkaisevaa on se ajankohta, milloin vuosiloma-ajankohta on varattu. Mikäli samalle ajankohdalle varataan sama lomittaja kahdelle yrittäjälle varausajankohta ratkaisee.
 • Viikonloput ja koulujen loma-ajat ovat varattuja jo puolikin vuotta aikaisemmin. Myös eri tapahtumien ajankohdat näkyvät varauksissa.
 • Vinkki! Kannattaa esittää, että lomatoimenohjaajat sijoittavat heti alkuvuodesta lomasi (26 päivää) tasaisesti koko vuodelle. Näin vuosilomaa on tasaisesti koko kalenterivuoden ajan.

Muistathan lomaa tilatessasi kertoa

 • Onko kyse molempien yrittäjien lomasta?
 • Tarvitaanko tilalle yksi vai useampi lomittaja?
 • Kuka tekee toisen työosuuden, jos se ei ole toinen lomansaaja? Toisen yrittäjän sijaisena toimivan on kyettävä tekemään ja neuvomaan tilan työt loman aikana, mikäli tulee tarvetta (esim.lomittaja sairastuu).

Ketkä saavat maatalouslomitusta?

 • Lomituspalveluihin ovat oikeutettuja maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on pakollinen MYEL - vakuutus tai vakuutushakemus vireillä MELAssa.
 • Lomituspalveluita voi saada myös osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat tai kun MYEL-vakuutus jatkuu eläkkeen rinnalla.
 • Kotieläintalouden harjoittaja, jolla on vähintään 6 kotieläinyksikköä.
 • Maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa 26 päivää ja tarvittaessa sijaisapua. Maksullista lomitusapua voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa. Vuosiloman saaminen edellyttää päätoimista kotieläintalouden harjoittamista.

Lisätietoja lomaoikeudesta 
http://www.mela.fi/fi/maatalouslomitus/lyhyesti-lomituksesta
Sijaisapu ja sijaisavusta perittävä maksu

Sijaisapuperusteita ovat

 • sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys
 • kuntoutustuki
 • kuntoutus
 • työkykyä ylläpitävä toiminta
 • raskaus ja synnytys
 • isyysloma
 • ottolapsen hoito
 • alle 3 - vuotiaan lapsen hoito
 • alle 10 - vuotiaan lapsen sairastuminen
 • alle 16 - vuotiaan lapsen sairaanhoito tai kuntoutus
 • varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset
 • lähiomaisen kuolema ja hautajaiset
 • yritystoiminnan jatkuminen tai siitä luopuminen

Sijaisavusta peritään maksu. Tuntimaksu on 3 euroa + 1/5400 vuoden alussa voimassa olevasta MYEL-työtulosta. MELA ilmoittaa vakuutetuille kunkin henkilökohtaisen sijaisapumaksun suuruuden. Jos yrittäjällä ei ole voimassa olevaa MYEL-vakuutusta, sijaisapumaksun perusteena käytetään viimeksi voimassa ollutta MYEL-työtuloa. Kaikki lomituksen maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Tärkeitä määräaikoja maatalousyrittäjille

Työkyvyttömyyden perusteella annettavan sijaisapuoikeuden muuttuessa riippuvaiseksi Kelan tai tapaturmayhtiön myöntämästä päivärahasta, maatalousyrittäjien on hyvä muistaa eri etuuksissa olevat hakuajat.

Tapaturman sattuessa

- vahinkoilmoitus Melaan 30 päivän kuluessa vahingon sattumisesta

- päivärahaa voi saada, jos sairausloma kestää vähintään vahinkopäivä + 3 päivää

- päivärahaa maksetaan vahinkopäivää seuraavasta päivästä, kaikilta viikonpäiviltä, enintään vuoden ajan

Sairastuessa

- lyhyt sairausloma = lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää tai alle

> hakemus Melaan Mela-sairauspäivärahasta 2 kk:n sisällä sairastumisesta

> Mela-sairauspäivärahan omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää

> Mela-sairauspäivärahaa maksetaan joka viikonpäivältä

- pitkä sairausloma = pidempi kuin lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää

> hakemus Kelaan 2 kk:n sisällä sairastumisesta

> sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä (sijaisapua voi saada aikavälin kaikille päiville)

 

Maksullinen lomitus

Vuosiloma- ja sijaisapulomitustöiden lisäksi maatalousyrittäjä voi saada maksullista lomittaja-apua. Tuettua maksullista lomitusta voi saada tilan jokainen vuosilomaan oikeutettu yrittäjä enintään 120 tuntia vuodessa. Maksun suuruus on sidottu lomittajien palkkatasoon vastaten suurin piirtein lomittajan peruspalkkaa. Myös maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksensa itse, voivat saada maksullista lomittaja-apua. Maksullista lomituspalvelua voi saada kaikkina viikonpäivinä. Maksullinen lomitus ei saa kuitenkaan estää muiden lomansaajien vuosilomien ja sijaisavun järjestymistä.

Lomituspalvelujen järjestäminen

Suupohjan alueella lomituspalveluja haetaan SEK / Suupohjan maatalouslomituksen paikallisyksiköstä,
Teknologiapuisto 1, 61801 KAUHAJOKI (käyntiosoite)
PL 112, 61801 KAUHAJOKI
Yhteystiedot

Itsejärjestetty lomitus

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa myös itse. Lomat voi pitää yhtä aikaa tai erikseen muiden perheenjäsenten kanssa. Lomaan voi sisältyä niin monta pyhäpäivää kuin yrittäjä haluaa. Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksen itse, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen paikallisyksikölle. Ilmoitus täytyy tehdä myös, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnallisen lomituksen piiriin. Molemmissa tapauksissa ilmoitus pitää tehdä kirjallisesti paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Siirtyminen tapahtuu seuraavan vuoden alusta.

Maatalousyrittäjä voi hankkia lomittajan lomituspalveluja tuottavalta yrityksestä tai käyttää itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa lomittajaa. Lomittajan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lomituspalvelujen hakeminen

Vuosilomaa haetaan kirjallisesti paikallisyksikön määräämän hakuajan kuluessa. Suupohjan paikallisyksikön alueella vuosilomien hakuaika on yleensä lokakuu. Vuosilomaoikeutta on haettava riippumatta siitä, kuuluuko yrittäjä paikallisyksikön järjestämän lomituksen piiriin vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Yleensä hakemus tehdään paikallisyksikön lähettämällä hakemuslomakkeella.

Sijaisavun hakeminen

Sijaisapua haetaan kirjallisesti, myös tekstiviesti käy kirjallisena hakemuksena. Päätös sijaisavusta annetaan aina kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikölle lomittajan allekirjoittaman selvityksen lomituksen toteutumisesta. Sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset sijaisavun hakemista varten (esim. sairauspäivärahapäätökset Kelalta tai Melalta) yrittäjän pitää toimittaa paikallisyksikköön viipymättä.

Muutoksenhaku

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus hakea oikaisua MELA:lta paikallisyksikön vastuuhenkilön hänelle antamista päätöksistä, kuten vuosiloma- ja sijaisapuoikeuksista, itsejärjestetyn lomituksen korvauksista ja maksullisen lomituksen maksuista.

TWITTER

Seuraa meitä