ERUDITE - Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories -hanke

Hankkeen 1.vaiheen aktiivinen toimintakausi päättyi 31.3.2018. Tällä hetkellä hankkeessa on menossa 2. vaihe  1.4.2018-31.3.2020, jossa keskitytään toimintasuunnitelman monitorointiin ja kevyeen ohjaukseen.

ERUDITE - Toimintasuunnitelmaan (Action Plan) on kirjattu alueella valmisteilla olevia ja hankkeessa jo toteutuneita toimenpiteitä.

Hankkeen yhteyshenkilö SEK:ssä:
Mika Ahonen, +358 40 683 0040
etunimi.sukunimi@suupohja.fiERUDITE-hankkeella parannetaan digitaalisten innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa maaseutualueilla Euroopan tasoisella yhteistyöllä. Suomesta hankkeeseen partnereiksi ovat tulossa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan liitto, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä hankkeen toteutuksessa. Hankkeen pääpartneri on ranskalainen Nièvre Numérique ja partnereita on Ranskan lisäksi Sloveniasta, Irlannista, Ruotsista, Italiasta ja Unkarista. Puolet partnereista on tuttuja jo ENGAGE-hankkeen kautta.

erudite.jpg

Hankkeessa luodaan paikallinen projektiryhmä, jossa on digitaalisten innovaatioiden, niiden rahoituksen sekä paikallisesti valittujen teemojen edustajia. Projektiryhmän sekä teemakohtaisen toiminnan kautta hankkeen kautta käynnistetään ja vauhditetaan digitaalista kehitystä Suomessa. Etelä-Pohjanmaan liitto syventää hankkeen kautta omaa strategiaansa digitaalisiin innovaatioihin liittyen ja Suupohjan alue toimii tässä teemassa keskeisenä testialustana sekä asiantuntija-apuna. ERUDITE-hankkeen kautta paikalliselle toiminnalle saadaan vertailukohtia ja esimerkkimalleja ympäri Eurooppaa, asiantuntija apua, Euroopan tasoisia yhteistyömahdollisuuksia sekä asiantuntevaa tutkimusta tehtyjen ratkaisuiden sosio-ekonomisista vaikutuksista alueelle. (Tutkimuksen toteuttaa ruotsalainen Acreo, joka on partnerina hankkeessa.)

ERUDITE-hankkeen toiminta jakautuu kahteen osaan. Ensimmäiset kaksi vuotta ovat aktiivisia toimintavuosia ja kaksi jälkimmäistä keskittyvät lähinnä liikkeelle saatujen toimintojen ja palvelujen tulosten monitorointiin ja kevyeen ohjaukseen.

SEK:lle ERUDITE-hankkeessa on suunniteltu 100 % yhden työntekijän työpanos ensimmäiselle kahdelle vuodelle ja n. 10-20 % työpanos kahdelle jälkimmäiselle vuodelle. EP-liitolla on koko hankkeen ajan n. 10-20% työpanos. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen helmikuussa 2016 ja hanke pääsee liikkeelle maalis-huhtikuussa 2016. ( http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/ ) Suomessa hankkeen digitaalisten innovaatioiden teemoiksi ovat alustavasti nousseet terveyspalvelut, elinkeinotoiminta sekä varhaiskasvatus ja koulutus. Teemoja tarkennetaan paikallisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

ERUDITE-hanke mahdollistaa Suupohjalle ja Etelä-Pohjanmaalle:
1. Paikallisen digitaalisen kehityksen tukemisen

 • Benchmarking
 • Asiantuntija-apu digitaalisten palvelujen hankintaan, kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyen
 • Tilaisuuksien järjestäminen ja toimijoiden koollekutsuminen
 • Yhteistyökumppanien etsintä ja kansallinen yhteistyö teemassa
 • Teemasta tiedottaminen ja aktivointi

2. Tehdyn/ tehtyjen muutosten/investointien tuloksellisuuden mittaamisen

 • Hankkeen alussa kerätään jo tehtyjä hyviä käytäntöjä, joista osan vaikutukset mitataan laadukkaalla tutkimuksella (Acreo ja sosio-ekonomisten vaikutusten arviointi).
 • Hankkeen lopussa vastaava tutkimus liitetään osaksi tehtyjä muutoksia/ uusia ratkaisuja.
 • Alueen päättäjillä on hankkeen myötä käytössään laaja tutkimusmateriaali, jonka pohjalta alueen kehittämisinvestointeja kyetään suuntaamaan tuloksellisimpiin kehityskohteisiin.

3. Digitaalisuus- ja innovaatiostrategian syventämisen

 • Hankkeessa kootaan projektiryhmä, joka jatkojalostaa EP:n strategian osaa digitaalisiin innovaatioihin liittyen. Strategiatyön ansiosta rahoitusta voidaan kohdentaa jatkossa tässä teemassa entistä tehokkaammin ja tuottavampiin kohteisiin.

4. Suupohjan, EP:n ja Suomen hyvien käytäntöjen kansainvälisen näkyvyyden

 • Hankkeessa esitellään muille partnereille jo toteutettuja hyviä käytäntöjä. Tässä voidaan tuoda esille omaa osaamistamme ja paikallisia yrityksiä.
 • Etelä-Pohjanmaalla järjestetään hankkeen laaja aloitustapaaminen, johon tulee hankkeen omien avain henkilöiden lisäksi muutamia sidosryhmien edustajia joka maasta. Tämä on erinomainen tilaisuus markkinoida Suupohja, Etelä-Pohjanmaata ja Suomea.

TWITTER

Seuraa meitä