20.02.2017

Vierailu Kokeilun paikka – alustan työpajassa

Kokeilukulttuurin edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Valtioneuvoston kanslia (VNK) on lanseeraamassa 2017 alussa Kokeilun paikka -alustaa. (www.kokeilunpaikka.fi) Lanseerausta edeltävä viimeinen työpaja pidettiin 15.2.2017 Helsingissä Musiikkitalolla. Osallistuin työpajaan seutukaupunkien näkökulmasta ja tässä havaintoja ja ajankohtaisia tietoja siltä pohjalta.

Ensinnäkin mistä Kokeilun paikassa on kyse? Alustan valmistelun taustalla oleva porukka on kiteyttänyt alustan tarkoituksen seuraavasti:

"Kokeilun paikka on verkkopalvelu, joka auttaa synnyttämään ideoista konkreettisia ruohonjuuritason kokeiluja. Yhteisöllinen Kokeilun paikka yhdistää ideoijat, kokeilijat, sparraajat, rahoittajat sekä palvelujen ostajat.

Kerro ideasi, tee siitä ehdotus, saa palautetta ja etene konkreettiseen kokeiluun verkoston tukemana. Osallistua voi myös jättämällä haasteen eli ratkaistavan ongelman yhteisön pureskeltavaksi.

Kokeilun paikan kautta voit löytää sopivat kumppanit, kokeilun toteuttajat sekä mahdolliset rahoittajat. Kokeilun toteutumista ja sen oppeja seurataan palvelussa.

Palvelussa voit myös kommentoida muiden ideoita, vastata haasteeseen, löytää tietoa, keskustella ja jakaa osaamista."

 

Sähköisen alustan käyttöönotto on maaliskuussa 2017, mutta alustan kehittäminen jatkuu kiivaasti senkin jälkeen. Alustaa viedään eteenpäin teeman hengen mukaisesti kokeilemalla. Tässä vaiheessa monet yksityiskohdat ovat vielä tarkentumatta.

Seutukaupunkien kannalta Kokeilun paikka on mielenkiintoinen ainakin kahdesta näkökulmasta:

1. Ilmeinen kiinnostuksen kohde on rahoitus, jota alustalle on tulossa. Sen suhteen joudutaan vielä kuitenkin odottamaan hieman pidempään, sillä keskustelut alustalle tulevasta rahoituksesta ovat vielä pääosin kesken. Ensivaiheessa VNK:lla on korvamerkittynä rahaa alustan kautta jaettavaksi mutta se tultaneen ainakin osin kohdistamaan alustalla julkaistuihin haasteisiin, jotka liittyvät itse alustan jatkokehittämiseen. Tulevaisuuden erityispiirteenä alustan rahoitusominaisuuksissa on, että sen on tarkoitus mahdollistaa rahoituksen hakemisen ja yhdistelyn julkisista, säätiö- ja joukkorahoituslähteistä. Työpajassa olikin mukana useita säätiöiden edustajia, jotka pohtivat voisiko alusta toimia kanavana osalle heidän rahoitustaan. Joukkorahoitusominaisuus puolestaan pitäisiolla käytössä heti alusta saakka. Rahoitusmahdollisuuksien avautumista kannattaakin seurata vuoden edetessä.

2. Toinen seutukaupunkien kannalta mielenkiintoinen ja lähempänä toteutusta oleva mahdollisuus on kaupungin omien ideoiden ja ongelmien ratkaisu ja eteenpäinvieminen alustan kautta. Alustalle voi jättää haasteen, kuten kuinka parantaisit torin viihtyisyyttä. Haasteeseen voivat kaikki halukkaat jättää ideoitaan. Haasteen jättäjä voi määritellä miten ideoiden kanssa edetään. Esimerkiksi valittu tai valitut ideat saavat tietyn summan rahaa toteuttamiseen. Haasteet voivat olla toki monimutkaisempia ja työpajassa tuotiinkin esiin alustan entistä parempi linkittäminen julkisten hankintojen kehittämiseen.

Alustalle asetetut tavoitteet ovat kovia ja alustan avaaminen on vasta alkusysäys kohti tavoitteita. Avainkohtia alustan toimivuuden kannalta ovat kriittisen massan saaminen alustalle sekä alustan jatkuvuuden ja resurssien varmistaminen. Keskeinen osa alustan toimivuutta on aktiivisten kokeilijoiden, rahoittajien sekä esimerkkiaineiston saaminen alustalle ja niiden älykäs yhteen tuominen alustan algoritmien avulla. Toinen koetinkivi on hallituskauden vaihtuminen ja alustan toimivuuden sekä resurssien varmistaminen sen yli. Molempien kysymysten ratkaisemiseksi tehdään kovasti töitä VNK:n Kokeileva Suomi -porukassa ja eteenpäin mennään optimistisin odotuksin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokeiluhaluisten seutukaupunkien kannattaa tutustua alustaan avoimin mielin ja miettiä voisiko alustaa hyödyntää omalla alueella jostain näkökulmasta. Innokkaimmat kunnat ovat jopa pohtineet alustan räätälöintiä kunnallisen päätöksenteon läpinäkyväksi alustaksi. Seutukaupungeille lisätietoja alustasta on tarjolla jo 2.3. rahoitussparrauksessa, josta lisätietoja saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä. Lisäksi alustasta on työn alla paljon materiaalia, joka julkaistaan lähiaikoina, kun alustan markkinointi käynnistyy täydellä teholla. Myös SEUTU-ohjelman puitteissa seuraamme tiiviisti alustan kehittymistä ja pyrimme linkittämään sitä seutukaupunkien tarpeisiin.

 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen

#kokeilut

#seutukaupungit