15.12.2016

Blogi: Tulevaisuuden kaupunki – ja kuinka se tehdään?

 Vierailevana bloggaajana tutkimusjohtaja Anni Jäntti Tampereen yliopistosta.

Valmisteilla oleva maakuntauudistus asettaa kunnat tilanteeseen, jossa kuntien on määriteltävä, mikä on niiden tehtävä tulevaisuudessa, mihin kuntien olemassaolon oikeutus nojaa. Tampereen yliopistossa tutkimme syyskuussa käynnistyneessä tutkimushankkeessamme sitä, minkälaisen toiminta-ajatuksen varaan seutukaupungit rakentavat tulevaisuuttaan ja minkälaisella johtamisella haluttuun tulevaisuuteen voidaan päästä.

Haastatteluaineiston pohjalta tekemämme alustavan analyysin vahvistamiseksi järjestimme marraskuun puolivälissä Forssassa työpajan, jossa kaupunginjohtajat ja kehittämisasiantuntijat tarkastelivat tulevaisuusmuistelun keinoin aineiston pohjalta muotoilemiamme skenaarioita. Pienryhmät lähestyivät asiaa siitä näkökulmasta, mitä oli täytynyt tapahtua, jotta vuoden 2030 uniikkikaupunki, harhaileva kaupunki ja aavekaupunki olivat syntyneet.

Työpajatyöskentelyllä oli kolme tavoitetta. Ensinnäkin keräsimme lisäaineistoa tutkimustamme varten. Toiseksi halusimme testata alustavaa analyysiamme ja tekemiämme tulkintoja. Kolmanneksi tavoitteena oli tarjota seutukaupunkien johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville mahdollisuus reflektoida omaa johtamis- ja kehittämistyötä tarkastelemalla eläytymismenetelmän avulla sitä, miten nyt ja lähitulevaisuudessa tehtävät valinnat ja johtamisteot vaikuttavat oman kaupungin ja ympäröivän seudun tulevaisuuteen.

Myönteistä oli huomata, että vaikka valmisteilla olevaan uudistukseen liittyykin monia uhkia, muutostilannetta pidetään myös hyvänä mahdollisuutena suunnata resursseja uudelleen kaupunkien elinvoiman vahvistamiseen. Yksin kunnat eivät tähän pysty, vaan tulevaisuudessa korostuu entistä enemmän verkostojen ja kumppanuuden merkitys. Kuntien toimintaedellytyksiin vaikuttaa vahvasti myös valtio, jonka odotetaan luovan kunnille edellytykset riittävään toimintavapauteen ja oikeuteen paikallisesti hoitaa paikallisia asioita parhaaksi katsotulla tavalla.

Työpajatyöskentelyn tuloksena saimme hienon aineiston ja lisäymmärrystä seutukaupunkien tulevaisuudesta ja johtamisesta. Näitä voimme hyödyntää helmikuussa 2017 julkaistavassa tutkimuksessamme. Palautteen mukaan myös osallistujat kokivat saaneensa työpajasta uusia ajatuksia ja eväitä omaan työhönsä. Erityisesti tutkijan mieltä lämmittää erään pitkään kaupunkien kehittämistyötä tehneen osallistujan kiitokset siitä, että tarjosimme mahdollisuuden saada innostusta omaan työhön ja pysähtyä syvällisesti pohtimaan elintärkeitä, mutta usein arjen perustyössä jalkoihin jääviä asioita: oman kaupungin tulevaisuutta ja johtamista.

 

Anni Jäntti

HT, yliopisto-opettaja, Seutukaupunkien tulevaisuus -tutkimushankkeen johtaja

Tampereen yliopisto