Ajankohtaista lomitusasiaa

 

TIEDOTE LOMITTAJAN TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYEN

Tehdessämme töitä maatiloilla liittyy työhömme hyvin monenlaisia työturvallisuusriskejä. Osa riskeistä on korjattavissa pienillä muutoksilla työtavoissa tai työolosuhteissa. Vaikeammin korjattavia ovat rakenteelliset epäkohdat, mutta niistäkin useamassa tapauksessa selvitään pienillä korjauksilla. Se vaatii maatalousyrittäjiltä aktiivisuutta asiassa. Tämä on tärkeää niin isäntäväelle kuin henkilöille, jotka navetalla satunnaisesti työskentelevät.

Viime vuosina sonnikarsinoiden tyhjäyksen yhteydessä tapahtuneet työtapaturmat ja ”läheltä piti” -tilanteet ovat lisääntyneet. Olemme aiemmin pitäneet turvallisena, kun eläimet saa suljettua väliaidan taakse tyhjäyksen ajaksi. Nyt on sattunut muutama tapaturma, jotka ovat johtuneet siitä, että väliaitaa suljettaessa eläin hyökkääkin aidan kimppuun ja aita tönäisee lomittajan kumoon. Pahimmassa tapauksessa myös sonni pääsee silloin lomittajan kimppuun.

Saadaksemme lomitukset sujuvasti hoitumaan myös sonnikasvattamotiloilla pyydämmekin teitä yhteistyöhön

miettimään

  • onko lyhyen lomituksen aikana tyhjättävä karsinoita vai riittääkö kuivikkeen lisääminen
  • onko talonväen kanssa yleensä joku apuna, näin sama tapa jatkuu myös lomituksen aikana
  • ilmoittamaan meille heti, kun on tiedossa, joutuuko lomittaja välttämättä juuri lomituksen aikana tyhjäämään karsinoita

Hengenvaarallisesta työstä on lomittajan kieltäydyttävä.

Myös pihattojen siitossonnit tulee olla suljettuna eri tilaan lypsylehmien kanssa lomituksen aikana. Mikäli näin ei ole, jää vaaralliseksi todettu työvaihe tekemättä kunnes vaara on poistettu.

Olemme neuvoneet henkilöstöämme, että kaikkia eläimiä käsiteltäessä tulee noudattaa rauhallisuutta ja varovaisuutta sekä välttää voimakasta tai yllättävää ääntelyä, jota eläin pelästyy. Lomituksen alkaessa pitää talonväen kanssa käydä keskustelu poikkeavasti käyttäytyvistä eläimistä.

__________________________________

 

Kesäkuun yrittäjäkirje 2018

Lomittajien YT-neuvottelut on saatu päätökseen. Työnantaja irtisanoi 2 lomittajaa ja osa-aikaisti 36 lomittajan työsuhteet. Ensimmäiset osa-aikaistamiset astuvat voimaan 1.8. ja viimeiset marraskuun alussa. Näiden lomittajien työpäivien määrä pysyy ennallaan, mutta päivän pituus lyhenee vastaamaan lomitettavien tilojen keskimääräistä työpäivää.

YT-neuvotteluista johtuen meillä on irtisanottujen ja osa-aikaistettujen lomittajien takaisinottovelvoite 6 kk työsuhteen päättymisestä/osa-aikaistamisesta. Meidän on ensisijaisesti tarjottavat työtä heille. Tämä pienentää valinnanvapautta lomittajien suhteen ja vaikeuttaa tuntipalkkaisten lomittajien käyttöä.

Suupohjan MTK-yhdistykset kokevat tärkeänä, että maatalousyrittäjällä on tarvittaessa mahdollisuus päättää lomansa lauantaihin. Jatkossa, jos lauantaihin päättyvän lomituksen saaminen on yrittäjälle erityisen tärkeää ja jos se saadaan työvuorollisesti järjestymään ja se lomittajalle sopii, voidaan erikseen sovittaessa päättää lomitusvaraus lauantaihin.

Kesäkauden lomitukset on saatu suurimmalta osin suunniteltua toivotusti. Elokuusta alkaen laitamme tasaisesti lomat kulumaan jos niitä ei ole jo varattu tai suunniteltu tasaisesti loppuvuoteen. Lomia ei kannata säästää marras-joulukuulle, koska jos vapaita lomittajia ei enää silloin ole, lomat eivät siirry ensi vuoteen.

 __________________________________

Tiedote Suupohjan lomituspalvelujen asiakkaille maaliskuussa 2018

Suupohjan maatalouslomituksen paikallisyksikön alueella on kunnallisia lomituspalveluja käyttävien yrittäjien määrä pudonnut viime vuoteen verraten miltei 10%. Koska vuosilomaan oikeutettavien yrittäjien määrä on vähentynyt, on lomitustyötä tarjolla huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Mela edellyttää, että paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Lomituspalvelulain mukaan paikallisyksikön on sopeutettava palveluksessaan olevien lomittajien määrä ja heidän työaikansa palvelujen kysynnän mukaiseksi. Kunkin lomittajan työsopimuksen mukainen työaika tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti lainmukaisten lomituspalvelujen tuottamiseen.

Tästä johtuen on Suupohjan paikallisyksikössä aloitettu YT-neuvottelut 28.2.2018. Henkilöstön vähennystarve vuodelle 2018 on alustavan arvion mukaan 10 200 tuntia eli 6-7 henkilötyövuotta. Vähennykset voidaan suorittaa henkilöstöä irtisanomalla, lomauttamalla ja tarvittaessa työsuhteita osa-aikaistamalla.

YT-neuvottelut ja mahdolliset irtisanomiset estävät tuntipalkkaisten lomittajien käytön. Työnantajan pitää tarjota työtä osa-aikaistetuille ja irtisanotuille. Irtisanottujen takaisinottovelvoite on 6 kk irtisanomisesta. Tämä estää tilan ehdottamien omien lomittajien käytön ja aiheuttaa haasteita äkillisten sijaisapulomitusten järjestämisessä.

Nyt on entistä tärkeämpää, että yrittäjät jakavat lomansa tasaisesti ympäri vuoden ja myös alkuviikon arkipäiviin. Tällä hetkellä käytäntö on pitkälti se, että koulujen loma-aikoina sekä kesällä lomapyyntöjä on enemmän kuin lomittajia. Lomapyynnöt painottuvat myös viikonloppuihin. Hiljaisena aikana alkuvuodesta ja syksyllä lomittajia on töitä vailla runsaasti ja joudumme soittelemaan ja kauppaamaan heitä tiloille. Lomat olisi hyvä jakaa ympäri vuoden niin että kesäkuun lopussa puolet vuosilomapäivistä on käytetty.

Hyvä on muistaa myös se, että paikallisyksiköllä on oikeus määrätä lomien ajankohta, jotta lomittajien tasainen työllistyminen saadaan turvattua. Jos yrittäjä ilman pätevää syytä kieltäytyy ottamasta vastaan paikallisyksikön osoittamaa maatalouslomittajaa, hän on menettänyt oikeutensa hakemaansa vuosiloma- tai sijaisapujaksoon (LPL 20§).

TWITTER

Seuraa meitä